Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej mobiDOM

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej mobiDOM („Aplikacja”), udostępnionej przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 2. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 3. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z w/w przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed instalacją Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia instalację Aplikacji.

§2
DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z aplikacji mobilnej mobiDOM.

Administrator – oznacza spółkę pod firmą Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-372), przy ulicy Mariana Smoluchowskiego 56/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000123673, NIP: 8971605744, REGON: 931987209.

Aplikacja – aplikacja mobilna mobiDOM, która stanowi kompleksowy przewodnik i kompendium wiedzy inwestora. Interaktywny dziennik budowy, który pomaga Użytkownikowi zorganizować i uporządkować cały proces budowy. Aplikacja dostarcza informacje i rozwiązania, niezbędne w procesie realizacji inwestycji. Aplikacja składa się z trzech części: PORADNIKA BUDOWY, DZIENNIKA BUDOWY ORAZ ZBIORU POLECANYCH PRODUCENTÓW i PRODUKTÓW. Jest wzbogacona o GRĘ. Dzięki grywalizacji, aplikacja nie tylko pomaga, ale także bawi i przynosi korzyści – każda aktywność to punkty – inwestorzy walczą o kolejne poziomy, odznaki i bonusy, m.in. rabaty na domowe dekoracje. Aplikacja jest przygotowana na dwa systemy operacyjne – Android i iOS,  w wersji na smartfony i tablety. Aplikacja jest bezpłatna – dostępna dla wszystkich i do wszystkich projektów.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login, w tym z możliwością logowania za pomocą danych z platformy facebook.com i plus.google.com) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są wprowadzone przez Użytkownika dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Login – wybrana podczas rejestracji w Aplikacji nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Istnieje możliwość logowania za pomocą posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook (Facebook.com) lub Google+ (plus.google.com). W takim przypadku dane z tych serwisów są danymi do logowania w Aplikacji. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji.

Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Blokada – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora lub osoby przez niego wyznaczonej, dostępu do Aplikacji, Konta lub poszczególnych elementów Aplikacji, Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa; w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, przewiduje się także czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

Newsletter – oznacza nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu przez Administratora w różnych terminach na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego, zróżnicowanych materiałów zawierających treści informacyjne,  promocyjne lub/i reklamowe Administratora lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Administratora lub/i inne osoby.

§3
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik może:
  1. zmienić lub usunąć informacje i dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji zawartych w Aplikacji;
  2. korzystać z Aplikacji i jej funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji jakichkolwiek danych i materiałów ich dotyczących, w tym fotografii i filmów. Umieszczenie jakichkolwiek danych i materiałów w Aplikacji przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w § 7 Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora;
  2. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Aplikacji, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;
  2. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  4. umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  5. umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  6. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  7. wielokrotne nieuzasadnione umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
  8. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;
  9. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem;
  10. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i jego skutki.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika może zostać nałożona na niego Blokada. O nałożeniu blokady decyduje Administrator.
 7. Jeżeli dotycząca części funkcjonalności Aplikacji Blokada nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dostęp do Aplikacji może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Aplikacji wszystkie informacje o Użytkowniku.
 8. Administrator, w tym działająca w jego imieniu osoba, może usunąć materiały umieszczone w Aplikacji, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego (w szczególności telefonu komórkowego, tabletu):
  1. umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
  2. umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
  3. posiadającego system operacyjny Android 4.0+ lub iOS6+. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1-2.

§5
REJESTRACJA W RAMACH APLIKACJI

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym i zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
 2. Równoznaczne z rejestracją w ramach Aplikacji jest zalogowanie się do niej za pomocą posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook (Facebook.com) lub Google+ (plus.google.com).
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Aplikacji (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach).
 5. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji wyraża ponadto zgodę na:
  1. zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i zamieszczonych przez Użytkownika w ramach jego Konta i ich przetwarzanie w celu wykonania usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu i w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu.
  2. lokalizowanie jego urządzenia mobilnego poprzez Aplikację.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Blokadą.
 7. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska oraz hasła. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Administratora z wyłączeniem innych Użytkowników.
 8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Aplikacji podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub korzystania z Aplikacji, mogą być moderowane przez Administratora, w tym Administrator może odmówić opublikowania ich w ramach Aplikacji.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Aplikacji kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres mobi@archipelag.pl. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Aplikacji stale i bezpowrotnie Profil Użytkownika wraz z wszystkimi zawartymi w nim danymi. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, ani odzyskania usuniętych danych, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika. Usuniecie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie wyklucza to ponownej rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego, deinstalacja Aplikacji nie jest równoznaczna z usunięciem Konta Użytkownika.

§6
KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Posiadanie przez Użytkownika Konta w ramach Aplikacji, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte po uprzednim wysłaniu Użytkownikowi informacji z uzasadnieniem.
 4. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 5. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Aplikacji z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi dowód przeciwny.
 6. Wszelkie informacje umieszczane w Aplikacji muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Na zamieszczenie w ramach Konta materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika od osób trzecich lub dotyczących osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę tych osób, chyba że ze względu na przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uzyskanie takiej zgody nie jest wymagane (np. w przypadku informacji powszechnie dostępnych).
 7. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności.
 8. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte po uprzednim wysłaniu informacji z uzasadnieniem.
 9. Informacje i inne materiały umieszczane w Aplikacji nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 10. Administrator nie udostępni Loginu ani Konta osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.
 11. Konto użytkownika zawiera narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie wprowadzonych przez niego danych i informacji. Przez dane i informacje rozumie się wszystkie wprowadzane do dziennika budowy aplikacji zdjęcia, wpisy, lokalizacje, nazwy projektów a w szczególności: adres email, nazwa (nick) Użytkownika, awatar Użytkownika, miasto, ulica, kod pocztowy, lokalizacja (dł. i szer. geograficzna) budowy Użytkownika

Administrator  ma dostęp  i wgląd do w/w danych wprowadzanych przez Użytkownika, bez możliwości ich wykorzystania poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Regulaminie w szczególności w celu zapobiegania wykorzystywaniu Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem w procesie moderowania Aplikacji.

§7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały lub wizerunki w ramach Aplikacji oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich i pokrewnych lub praw wynikających z odpowiedniej licencji lub zgody, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i   korzystać, w szczególności pozwalające na opublikowanie materiałów lub wizerunków w Aplikacji i ich publiczne udostępnienie w ten sposób;
  2. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością materiałów lub wizerunków,
  3. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Administratorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Administratora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 2. Użytkownik w momencie zamieszczenia materiałów lub wizerunku w ramach Aplikacji, udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń terytorialnych ograniczonej na okres aktywności konta ( w co wlicza się także okres blokady konta) w zakresie korzystania z materiałów lub wizerunków zamieszczonych w Aplikacji w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji, w tym publikacji materiałów, zgodnie z jej Regulaminem podlegających upublicznieniu, w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Użytkownikowi i Administratorowi w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku;
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu
  4. prawa obrotu w kraju i za granicą;
  5. użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;
  6. wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe,
  7. nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity;
  8. reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizacje telewizyjna;
  9. sporządzenia wersji obcojęzycznych;
  10. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  11. wykorzystania na stronach internetowych.;
  12. wykorzystania w utworach multimedialnych;
  13. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  14. wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  15. wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
  16. wprowadzania zmian, skrótów;
  17. retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
  18. realizacji w oparciu o materiały dowolnej ilości działań.
 3. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Administratora na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów oraz upoważnia Administratora do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z nich. W zakresie powstałych na podstawie materiałów dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. Administrator ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień w całości lub we fragmentach na osoby trzecie (sublicencja).
 4. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 5. Użytkownik ma prawo zamieścić w Aplikacji nieograniczoną liczbę informacji, materiałów lub wizerunków z zastrzeżeniem technicznych możliwości Aplikacji oraz z zastrzeżeniem, że nie mogą być to materiały jednakowe.
 6. Administrator może usunąć materiały lub wizerunki uznane przez niego za sprzeczne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie materiałów naruszających Regulamin lub przepisy prawa może skutkować nałożeniem Blokady.
 7. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie materiałów lub wizerunków przez pracowników i współpracowników Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji na zasadach określonych w § 9.

§8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji lub Usług należy zgłaszać na adres e-mail: mobi@archipelag.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika)
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Administrator rozpatruje  reklamację  oraz  informuje  użytkownika,  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  o  sposobie  jej  rozpatrzenia.  W sytuacji,  gdy  podane  w  reklamacji  dane  lub  informacje wymagają uzupełnienia  Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do  użytkownika  o  jej  uzupełnienie.  Czas  udzielania  dodatkowych  wyjaśnień  przez  użytkownika  przedłuża  okres rozpatrywania reklamacji
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Aplikacji we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych, bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

§9
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest spółka pod firmą Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-372), przy ulicy Mariana Smoluchowskiego 56/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000123673, NIP: 8971605744, REGON: 931987209.
 2. Administrator danych przetwarza udostępnione mu dane osobowe Użytkownika , o których mowa w § 6 ust. 11, w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Aplikacji przez Użytkownika, oraz w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 3. Na podstawie dodatkowo wyrażonej przez Użytkownika zgody (w szczególności poprzez zamówienie przez Użytkownika usługi Newslettera), dane te mogą być przez Administratora wykorzystywane celem przekazywania Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji lub poza nią niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących oferty handlowej Administratora lub innych podmiotów,.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§10
NEWSLETTER

 1. Newsletter jest udostępniany Użytkownikowi przez Administratora na jego wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
  1. zaakceptowania przez zarejestrowanego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  2. wyrażenia przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z ze świadczeniem usług  Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Administratora dotyczących Administratora lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Administratora lub/i inne osoby
  3. wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Administratora  w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Wyrażenie zgody na czynności opisane w ust. 1 pkt a) – c) powyżej, następuje poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail zawierającej ofertę skorzystania z Newslettera, zatytułowany „zamawiam mobiNEWS“. W wiadomości przysłanej do Użytkownika z prośbą o zgodę znajdować się będzie każdorazowo wyraźna informacja dotycząca treści  niniejszego Regulaminu i wyrażanej zgody Użytkownika.
 4. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w formie wskazanej w ust. 3, Administrator przesyła Użytkownikowi mailowo potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie w sposób wskazany w ust. 5. Mail potwierdzający zawarcie umowy drogą elektroniczną zawierać będzie w załączeniu informację o treści niniejszego Regulaminu.
 5. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez Administratora  danych osobowych Użytkownika w tym celu, może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w newsletterze,  co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie z usługi Newslettera Użytkownik nie ma obowiązku zwrotu na rzecz Administratora informacji, które uzyskał w ramach korzystania z usługi Newsletter.
 6. Rezygnacja przez Użytkownika z usługi Newslettera nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w pozostałym zakresie.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z tym, że usługi świadczone na mocy niniejszego Regulaminu (zarówno w zakresie korzystania z Aplikacji, jak i Newslettera), należą do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu w/w ustawy, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania umowy trybie wskazanym w § 5 ust. 8 i 10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie na stronie www.mobi-dom.pl oraz w Aplikacji wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 dni od jego opublikowania na stronie www.mobi-dom.pl
 4. Po ukazaniu się na stronie www.mobi-dom.pl lub w Aplikacji informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji w formie mailowej na adres: mobi@archipelag.pl
 6. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
Pobierz
za darmo